CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI KULTUROWEJ W OKRESIE WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

REGULAMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EDUKACJI KULTUROWEJ W CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY I ODDZIALE STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

FORMULARZ OFERTOWY PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI KULTUROWEJ W CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY I ODDZIALE STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

Więcej informacji można uzyskać w:
– Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów tel. 32 349-78- 60 lub 32 349- 78-84
– Starochorzowskim Domu Kultury ul. Siemianowicka 59, Chorzów tel. 32 247-39- 56

 

Rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury
loga-program-regionalny-lskie-pozytywna-energia-i-unia-europejska
Reginalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: “W trosce o przyszłe pokolenie – kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu”

Beneficjent: Miasto Chorzów Wartość projektu: 840.276,00 zł

Wartość dofinansowania: 621.804,24 zł

Priorytet IV Kultura, Działania 4.1 Infrastruktura kultury

Termin realizacji: 2009-2014

Opis projektu: Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji Starochorzowskiego Domu Kultury. na którą składa się modernizacja otoczenia wraz z ogrodzeniem obiektu, stworzenie letniej sceny teatralnej, zakup nowych urządzeń nagłośnienia i oświetlenia, remont pomieszczenia głównej Sali widowiskowej obejmujący wymianę parkietu oraz remont sufitu. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie działalności kulturalnej, co wpłynie na zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, a także wpłynie na poprawę stanu zabytkowego domu kultury w Chorzowie Starym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

 

 

Jak mieszka Ci się w Chorzowie? Wypełnij ankietę

Powiedz, jak Ci się żyje w Chorzowie – jak oceniasz estetykę i czystość w mieście, poziom bezpieczeństwa, dostęp do żłobków i przedszkoli. Władze miasta serdecznie zapraszają do udziału w ankiecie do 29 listopada 2013r. Właśnie rozpoczęto prace nad nową strategią rozwoju miasta. Odpowiedzi pozwolą na określenie kierunków rozwoju miasta do roku 2030.

 

W przygotowanej na potrzeby badań ankiecie zawarto kilkanaście pytań dotyczących oceny życia w Chorzowie oraz tego jak miasto ma wyglądać w przyszłości. Ponadto mieszkańcy będą mogli wskazać te sfery życia w mieście, które wymagają poprawy oraz kierunki jego rozwoju w przyszłości.

 

Elektroniczna wersja ankiety już została zamieszczona na platformie CyfrowaDemokracja.pl pod adresem: http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/jak-mieszka-ci-sie-w-chorzowie-wypelnij-ankiete . Oprócz wersji on-line ankiety miasto przygotowało tradycyjne papierowe formularze, które pobrać będzie można w Urzędzie Miasta (Rynek 1). Ankiety dostarczone zostały także do szkół.

 

 

Badania ankietowe są częścią prac nad strategią rozwoju miasta do roku 2030. Na podstawie analizy zebranych danych opracowana zostanie diagnoza społeczno – gospodarcza. Będzie ona podstawą do dalszych prac zespołu roboczego nad strategią. Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie!

 

 

PROGRAM „CHORZÓW 60+”

 

1. Program pn. „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.
2. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacenia oferty kulturalno-rekreacyjnej dedykowanej seniorom.
3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.
4. Organizatorem programu jest Miasto Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta Chorzów.
5. Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów.
6. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.
7. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
8. Karta Programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.
9. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów programu:
a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów;
b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, a w szczególności organizacje pozarządowe;
c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.
10. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.
11. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu
12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
13. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu i zakończenia programu w każdym czasie.
14. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:
a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu;
b. na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce „Seniorzy”;
c. w prasie lokalnej;
d. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
15. Załącznikiem do programu jest aktualna oferta rabatowa.

 

NASI PARTNERZY: