Deklaracja dostępności serwisu Starochorzowskiego Domu Kultury

Starochorzowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sdk.org.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu
  do strony,
 • Brak dostępności mediów zmiennych w czasie,
 • Brak możliwości komunikacji z klientem w określony przez niego sposób (np. język migowy)
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Marzetz
 • E-mail: michal_m@chck.pl
 • Telefon: 32 247 39 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59, Chorzów 41-503

Do budynku prowadzą cztery wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Siemianowickiej. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony ogrodu.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Dla osób na wózkach dostępne są
pomieszczenia na parterze w tym główna sala widowiskowa, mediateka czy kino frajda. Na parterze, znajdują się
również dwie toalety dla niepełnosprawnych. Jedna w holu głównym oraz toaleta przy scenie, do której jest podjazd
od ogrodu. W budynku nie ma windy.

Na parkingu dla gości w ogrodzie domu kultury są dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

NASI PARTNERZY: