PROGRAM BAJTEL ChCK

Celem projektu „BAJTEL ChCK” jest promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny w instytucji kultury. Uczestnicy projektu: 1. Bezpośrednio - Dzieci w wieku od 3 do 12 lat 2. Pośrednio – Członkowie ich rodzin Zasady przystąpienia do projektu: 1. Dzieci chętne do przystąpienia do projektu muszą zgłosić się osobiście (z osobą dorosłą) do Działu Organizacji Imprez Chorzowskiego Centrum Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00) lub sekretariatu Starochorzowskiego Domu Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00) 2. Na miejscu pracownik ChCK/SDK zrobi uczestnikowi zdjęcie i wypełni z nim kwestionariusz osobowy. 3. Na tej podstawie w ciągu 7 dni roboczych wykonana zostanie dla uczestnika karta BAJTEL ChCK. 4. Kartę odebrać będzie można w kasie ChCK lub SDK. Uprawnienia dla posiadaczy karty BAJTEL ChCK: 1. Karta uprawnia jej posiadacza i członków rodziny do zakupu zniżkowych biletów na imprezy dla dzieci organizowane przez ChCK. 2. Posiadacz karty może dokonać zakupu biletów wyłącznie po okazaniu karty w kasie oraz przy wejściu na imprezę. 3. Posiadacze kart w pierwszej kolejności otrzymują informacje (drogą mailową) o aktualnych promocjach i imprezach organizowanych przez ChCK. Dla nich również będą przewidziane różne atrakcje i niespodzianki w ciągu roku kulturalnego. Zasady obowiązywania karty BAJTEL ChCK: 1. Karta BAJTEL ChCK wydawana będzie od dnia 5 maja 2010 r. 2. Zakupu zniżkowych biletów z kartą dokonywać będzie można na imprezy organizowane w ChCK od dnia 1 września 2010 r.

PROGRAM CHORZÓW 60+

1. Program pn. „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej. 2. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacenia oferty kulturalno-rekreacyjnej dedykowanej seniorom. 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu. 4. Organizatorem programu jest Miasto Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta Chorzów. 5. Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów. 6. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem. 7. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości. 8. Karta Programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich. 9. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów programu: a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów; b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, a w szczególności organizacje pozarządowe; c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów. 10. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu. 11. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu 12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. 13. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu i zakończenia programu w każdym czasie. 14. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą: a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu; b. na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce „Seniorzy”; c. w prasie lokalnej; d. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 15. Załącznikiem do programu jest aktualna oferta rabatowa.  

NASI PARTNERZY: