PROGRAM BAJTEL ChCK

Celem projektu „BAJTEL ChCK” jest promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny w instytucji kultury.

Uczestnicy projektu:

1. Bezpośrednio - Dzieci w wieku od 3 do 12 lat
2. Pośrednio – Członkowie ich rodzin

Zasady przystąpienia do projektu:

1. Dzieci chętne do przystąpienia do projektu muszą zgłosić się osobiście (z osobą dorosłą) do Działu Organizacji Imprez Chorzowskiego Centrum Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00) lub sekretariatu Starochorzowskiego Domu Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00)
2. Na miejscu pracownik ChCK/SDK zrobi uczestnikowi zdjęcie i wypełni z nim kwestionariusz osobowy.
3. Na tej podstawie w ciągu 7 dni roboczych wykonana zostanie dla uczestnika karta BAJTEL ChCK.
4. Kartę odebrać będzie można w kasie ChCK lub SDK.

Uprawnienia dla posiadaczy karty BAJTEL ChCK:

1. Karta uprawnia jej posiadacza i członków rodziny do zakupu zniżkowych biletów na imprezy dla dzieci organizowane przez ChCK.
2. Posiadacz karty może dokonać zakupu biletów wyłącznie po okazaniu karty w kasie oraz przy wejściu na imprezę.
3. Posiadacze kart w pierwszej kolejności otrzymują informacje (drogą mailową) o aktualnych promocjach i imprezach organizowanych przez ChCK. Dla nich również będą przewidziane różne atrakcje i niespodzianki w ciągu roku kulturalnego.

Zasady obowiązywania karty BAJTEL ChCK:

1. Karta BAJTEL ChCK wydawana będzie od dnia 5 maja 2010 r.
2. Zakupu zniżkowych biletów z kartą dokonywać będzie można na imprezy organizowane w ChCK od dnia 1 września 2010 r.

 

PROGRAM CHORZÓW 60+

1. Program pn. „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.
2. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacenia oferty kulturalno-rekreacyjnej dedykowanej seniorom.
3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.
4. Organizatorem programu jest Miasto Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta Chorzów.
5. Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów.
6. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.
7. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
8. Karta Programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.
9. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów programu:
a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów;
b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, a w szczególności organizacje pozarządowe;
c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.
10. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.
11. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu
12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
13. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu i zakończenia programu w każdym czasie.
14. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:
a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu;
b. na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce „Seniorzy”;
c. w prasie lokalnej;
d. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
15. Załącznikiem do programu jest aktualna oferta rabatowa.

NASI PARTNERZY: