REGULAMIN SPRZEDAŻY, REZERWACJI I ZWROTÓW BILETÓW REGULAMIN sprzedaży, rezerwacji i zwrotów biletów na imprezy organizowane w Chorzowskim Centrum Kultury oraz oddziale Starochorzowski Dom Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów
NIP: 627-262-49-30
Regon: 240765254
Wpis miejskich instytucji kultury - nr 7
oraz oddział Starochorzowski Domu Kultury
ul. Siemianowicka 59, 41-500 Chorzów, zwani dalej CHCK
§ 1  SPRZEDAŻ W KASIE CHCK/SDK:
1. Bilety sprzedawane są w kasach CHCK/SDK w dniach i godzinach otwarcia kasy.
2. Formą płatności za bilety w kasach CHCK/SDK  jest:
a. Gotówka,
b. Karta płatnicza.
CHCK/SDK nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.
c. Tradycyjny przelew bankowy - Przelewy bankowe należy dokonywać na konto CHCK  nr 61105012431000002323773735 w ING Bank Śląski o/ Chorzów, w takim terminie, aby wpływ środków na konto bankowe CHCK nastąpił najpóźniej na 2 dni robocze przed imprezą. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, numer rezerwacji oraz nazwę imprezy.
3. Dowodem sprzedaży gotówkowej oraz przy pomocy kart płatniczych  jest bilet z paragonem fiskalnym natomiast sprzedaży przelewowej bilet.
4. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne.
5. W momencie zakupu biletu gotówką lub kartą płatniczą w preferencyjnej cenie osoba zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku biletu zapłaconego tradycyjnym przelewem bankowym, jeśli bilet jest w preferencyjnej cenie, osoba odbierająca zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki.
6. Bilety zapłacone tradycyjnym przelewem bankowym są do odbioru w kasach CHCK/SDK. CHCK/SDK nie prowadzi wysyłki ani dostawy wykupionych biletów.
7. Osoby, które proszą o fakturę, zobowiązane są do poinformowania o tym kasjera, w przypadku zakupu biletów gotówką lub kartą płatniczą.
8. Przy płatności gotówką podstawą wystawienia faktury jest paragon fiskalny.
9. Osoba dokonująca zakupu biletu tradycyjnym przelewem bankowym, jeśli prosi o fakturę zobowiązana jest do poinformowania o tym Dział Księgowości CHCK.
10. Faktury wystawiane są nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży biletów.
§ 2   REZERWACJE
1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście, telefonicznie, mailowo.
2. Dokonać rezerwacji można jedynie podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz kod pocztowy. Tym samym klient wyraża zgodę na kontakt ze strony CHCK w celu skutecznej obsługi w przypadku ewentualnych zmian w repertuarze itp.
3. Dokonana rezerwacja zachowuje swoją ważność automatycznie przez 14 dni niezależnie od sposobu rezerwacji, później automatycznie zostaje anulowana, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży lub w zależności od daty imprezy po ustaleniu z pracownikiem CHCK dokonującym rezerwacji.
4. W szczególnych przypadkach termin rezerwacji może być przedłużony przez pracownika CHCK.
5. O godz. 23.59 w dniu poprzedzającym imprezę następuje automatyczne anulowanie wszelkich rezerwacji.
6. W dniu imprezy rezerwacji można dokonać max. do 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
§ 3 ZWROTY
1. Podstawą do zwrotu gotówki za bilety jest ważny bilet z paragonem fiskalnym lub bilet z fakturą wystawioną przez CHCK/SDK.  W przypadku posiadania biletu bez paragonu fiskalnego zwroty gotówki rozpatrywane są indywidualnie.
2. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
3. Zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet dokonuje się w takiej samej formie płatności w jakiej był on wykupiony. Zwroty inną formą płatności niż zakupiony bilet są rozpatrywane indywidualnie na życzenie klienta.
4. W przypadku zwrotu biletu, którego zakup udokumentowany był fakturą, zwrotu dokonuje się w kasie głównej CHCK/SDK w godzinach jej otwarcia, na podstawie wystawionej faktury korygującej.
5. CHCK/SDK przyjmuje zwroty wykupionych biletów w następujących przypadkach:
a. Rezygnacji klienta z udziału w imprezie nie później niż  7 dni przed określoną na bilecie datą imprezy.
W przypadkach losowych, zwroty biletów, których termin jest krótszy niż 7 dni rozpatrywane są indywidualnie.
b. Odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od CHCK/SDK (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa itp.)
c. Odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie CHCK/SDK.
d. Braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie CHCK/SDK np. zmiana tytułu, daty, godziny.
6. W przypadku odwołania imprezy lub braku możliwości wykonania imprezy, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK/SDK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty planowanej imprezy.
7. W przypadku odwołania imprezy, która była planowania w okresie od 15 do 30 grudnia danego roku lub braku możliwości jej wykonania, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK/SDK, przysługuje zwrot należności
w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia następnego roku.
8. CHCK/SDK nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety.
9. CHCK/SDK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne.
W przypadku, gdy bilety na imprezę sprzedaje firma zewnętrzna poza kasami CHCK/SDK, ponosi ona również pełną odpowiedzialność  za zwrot pieniędzy za wykupione bilety.
§ 4   ZAKUP BILETÓW ON-LINE
1. Zakup biletów w systemie on- line oznacza akceptację przez kupującego regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.
2. Sprzedaż biletów w systemie on- line odbywa się zgodnie z procedurą:
a)Dokonania rezerwacji i zamówienia on-line przez zakładkę kup bilet,
b)Wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c)Uiszczenia zapłaty za zamówienie przelewem poprzez system płatności internetowych  przelewy24.pl,
d)Otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail,
3. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest  do kontaktu z Działem Księgowości CHCK.
4. W momencie potwierdzenia przez przelewy24.pl przyjęcia płatności, na adres e-mailowy, wskazany przez kupującego, jest przesyłany bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku. Każdy bilet zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko kupującemu.
5. Wstęp na imprezy kulturalne jest możliwy tylko po okazaniu biletu i jego weryfikacji.
6. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje również prowizję serwisu płatniczego przelewy24.pl w wysokości 1,9 % doliczoną ceny biletu.
7. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego w zakresie zamówień i płatności drogą internetową, która nie podlega fiskalizacji.
8. Zakupienie biletu ulgowego w systemie on-line podlega weryfikacji przed wejściem na imprezę. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki.
9. Kupujący jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo biletu. Udostępnianie go osobom trzecim lub przekazywanie numeru zamówienia może uniemożliwić kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym.
10. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedną imprezę.. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, CHCK/SDK prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową CHCK/SDK.
11. W przypadku zakupu biletu przez kupującego na rzecz innej osoby, jest on zobowiązany do podania imienia i nazwiska tej osoby na kupowanym bilecie.
12. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się dwie godziny przed terminem (godziną) imprezy. CHCK/SDK zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży on-line lub prowadzenia sprzedaży biletów na daną imprezę tylko w kasie biletowej CHCK/SDK, bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej CHCK/SDK. W tym przypadku wskazany jest kontakt telefoniczny z CHCK/SDK.
13. W celu wejścia na imprezę Kupujący winien posiadać bilet z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie.
14. CHCK/SDK nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia,
b) wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci Internet,
c) za bilety zagubione przez Kupującego,
d) funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego,
e) wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
f) przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
15. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
16. Bilety pozostają własnością CHCK/SDK do czasu odnotowania przez CHCK/SDK potwierdzenia dokonania zapłaty przez kupującego.
17. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 15 min od momentu zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
18. Płatności za bilety obsługiwane są przez Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się bezpośrednio skontaktować, wysyłając maila na adres: serwis@przelewy24.pl.
19. CHCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl
§ 5   ZWROTY W SYSTEMIE ON-LINE
1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@chck.pl,  księgowości lub kasie  – osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia.
2. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie CHCK, CHCK przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do CHCK osobiście, faksem lub mailem jako załącznik- skan, w terminie do 30 dni po odwołanej imprezie. Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać e-bilet na adres CHCK, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail CHCK kasa@chck.pl oraz dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego, numer transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np. gotówka, przelew bankowy.
3. W przypadku odwołania imprezy lub braku możliwości wykonania imprezy, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty planowanej imprezy.
4. W przypadku odwołania imprezy, która była planowania w okresie od 15 do 30 grudnia danego roku lub braku możliwości jej wykonania, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia następnego roku.
5. W przypadku zwrotu biletu, którego zakup udokumentowany był fakturą, zwrotu dokonuje się w kasie głównej CHCK w godzinach jej otwarcia, na podstawie wystawionej faktury korygującej
6. CHCK przewiduje zwrot biletów zakupionych w opcji on-line wyłącznie najpóźniej na trzy dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
§ 6   INFORMACJE DLA WIDZÓW
1. Klienci/widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu.
2. Spóźnieni   klienci/widzowie będą w miarę możliwości wprowadzani na widownię przez obsługę CHCK/SDK
i proszeni do zajęcia wskazanych im miejsc. Jeżeli wskazane miejsca przez obsługę CHCK/SDK będą się różniły od miejsc wskazanych na bilecie zajęcie miejsc wskazanych na bilecie  będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy, jeżeli taka została przewidziana.
3. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy, tablet, smartfon, zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy.
4. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody CHCK/SDK lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione.
5. Na sali widowiskowej CHCK/SDK obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i napojów.
6. Na terenie CHCK/SDK obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób nietrzeźwych.
7. Na terenie CHCK/SDK podczas imprez obowiązuje całkowity zakaz wejścia osób postronnych na scenę.
8. Na terenie CHCK/SDK obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku
o ochronie zdrowia przez następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
9. Na sali widowiskowej CHCK/SDK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt  za wyjątkiem psów przewodników.
10. Każda osoba przebywająca w CHCK/SDK  jest zobowiązana bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż. obowiązujących w CHCK/SDK  oraz wskazówek  obsługi CHCK/SDK. Klienci/widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników CHCK/SDK  oraz w przypadkach naruszenia Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych klientów/widzów zostaną poproszeni o opuszczenie CHCK/SDK. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana za wykupiony bilet.
11. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta/widza powyższego Regulaminu we wszystkich jego aspektach.
12. CHCK/SDK informuje, że zapłata za bilety zakupione w systemie on line będzie dokonywana za pomocą podmiotu wykonującego na rzecz CHCK/SDK usługi płatnicze: Pay Pro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, Poznań 60-327, posługującego się adresem internetowym www.przelewy24.pl
13. W przypadku imprez, w ramach których CHCK/SDK prowadzi dystrybucję biletów na zlecenie osób trzecich, CHCK/SDK zastrzega sobie odmienne terminy zwrotów za sprzedane bilety. Terminy te zostaną podane odrębnie do wiadomości na stronie internetowej CHCK/SDK oraz w kasie CHCK/SDK.
14. Sprzedaż i dystrybucja on-line może być dokonywana za pomocą innych portali i systemów sprzedaży biletów w porozumieniu z organizatorem imprezy.
§ 7   OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury, 41-500 Chorzów,
 ul. H. Sienkiewicza 3.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz Pay Pro i  DialCom24 Sp. z o.o. w celu dokonania płatności.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
§ 8   ZAPISY KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej www.chck.pl i sdk.org.pl oraz w kasie biletowej CHCK/SDK.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

NASI PARTNERZY: