Regulamin uczestnictwa w imprezach kulturalnych i seansach kinowych Chorzowskiego Centrum Kultury oraz Starochorzowskiego Domu Kultury na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 Zasady uczestnictwa w imprezach kulturalnych i seansach kinowych, zwanych dalej wydarzeniami Chorzowskiego Centrum Kultury (CHCK) oraz Starochorzowskiego Domu Kultury (SDK) w postaci opisowej zostaną umieszczone: - przy kasie biletowej CHCK/SDK - przy wejściu na salę widowiskową CHCK/SDK - na stronach internetowych wwwchck.pl oraz www.sdk.org.pl Wejście na teren Chorzowskiego Centrum Kultury oraz Starochorzowskiego Domu Kultury oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. § 1 1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez CHCK/SDK. 2.  Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl//web/kultura/wytyczne:dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-wtrakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce § 2 1.  Regulamin jest udostępniany Widzom za pośrednictwem strony www.chck.plwww.sdk.org.pl oraz przy wejściu do miejsc odbywania się wydarzeń na terenie CHCK/SDK. 2.  Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie CHCK/SDK zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania wydarzeń, a także do stosowania się wytycznych personelu CHCK/SDK. 3.  Personel CHCK/SDK jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, lub zaleceń personelu obsługi. W takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. § 3 1.  Do udziału w wydarzeniach jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. 2.  Każdy Widz przed wejściem na teren wydarzenia CHCK/SDK zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Pytanie kierowane do gości odwiedzających Chorzowskie Centrum Kultury (zwany dalej „Oświadczeniem”) z aktualną datą wydarzenia i złożenia go pracownikowi CHCK/SDK. Oświadczając, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz podając swoje dane kontaktowe. 3.  Dane w oświadczeniu zbierane są na wypadek stwierdzenia, u którejś z osób uczestniczących w wydarzeniu zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 4.  Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, osoba taka jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w wydarzeniu i skontaktowaniu się z kasą CHCK/SDK w celu rozpoczęcia procedury zwrotu biletu. 5.  CHCK/SDK udostępnia wzór Oświadczenia za pośrednictwem strony www.chck.pl oraz www.sdk.org.pl 6.  Oświadczenie będzie przechowywane przez CHCK/SDK przez 2 tygodnie od dnia wydarzenia, licząc od niedzieli kończącej dany tydzień, w którym dane osoby były pobierane. POBIERZ OŚWIADCZENIE § 4 1.  Na terenie CHCK/SDK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających w miejscu wydarzeń przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Obowiązku nie stosuje się w przypadku:
  • Dziecka do ukończenia 4 roku życia;
  • Osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
2.  Na terenie CHCK/SDK, w tym także podczas wchodzenia na teren CHCK/SDK, wchodzenia na teren wydarzenia, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu, należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m. 3.  Przed wejściem na teren wydarzenia Widzowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk za pomocą  środka dezynfekującego zapewnionego przez CHCK/SDK. § 5 1.  CHCK/SDK udostępnia uczestnikom wydarzenia wyznaczone miejsca siedzące. 2.  Miejsce powinno być zajmowane zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na terenie wydarzenia przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu między widzami. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca. 3.  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  • Osoby, który uczestniczy w wydarzeniu kulturalnym z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  • Osoby, która uczestniczy w wydarzeniu kulturalnym z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  • Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
4.  Zakazuje się samodzielnego zmieniania miejsc. § 6 1.  W celu bezpiecznego i sprawnego zajmowania miejsc na widowni, widzowie proszeni są o przybycie do CHCK/SDK około 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. 2.  CHCK/SDK zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości, wpuszczane na wydarzenie oraz wypuszczane po jego zakończeniu, będą w pierwszej kolejności osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. 3.  Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów CHCK/SDK nie zapewniamy szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię wydarzenia. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. 4.  W trosce o bezpieczeństwo Widzów obiekt jest dezynfekowany i ozonowany. 5.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja dezynfekcji rąk. 6.  Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.). § 7 1.  Zasady uczestnictwa w wydarzeniach lub przebywania na terenie CHCK/SDK mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 2.  Regulamin obowiązuje od 27.07.2020 r. i pozostaje w mocy do jego zmiany lub odwołania.  

NASI PARTNERZY: