Inicjatywy lokalne 2020 "Nowa Kultura na Starym", czyli...

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

Starochorzowski Dom Kultury jest w trakcie realizacji programu Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Chcemy się zmieniać i być instytucją blisko Was - odbiorców kultury, mieszkańców Starego Chorzowa, po prostu ludzi. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Nowa kultura na Starym - sprawdź które inicjatywy zostały wybrane TU. Logotypy do pobrania - NCK, ChCK, SDK

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:
„Cały Stary śpiewa z nami” - Cykl warsztatów wokalnych połączonych z koncertem finałowym pt. „Cały Stary śpiewa z nami” – cykl warsztatów wokalnych przygotowujących do koncertu finałowego, którego repertuar obejmuje piosenki z lat 20tych, aż po współczesne przeboje.   Warsztaty odbywają się: 14.11.2020 - 10.00 - 12.00 15.11.2020 - 10.00 - 12.00 20.11.2020 - 18.00 - 20.00 21.11.2020 - 10.00 - 12.00 22.11.2020, […]
Raport z diagnozy - Prezentujemy raport z animacyjnej diagnozy jakościowej potencjału Starochorzowskiego Domu Kultury i jej pracowników oraz otoczenia instytucji poprzez organizację cyklu wydarzeń realizowanych w przestrzeni otwartej (działania przeniesione do przestrzeni wirtualnej). Raport stworzony został przez panią badacz w ramach programu Nowa Kultura na Starym. Inicjatywy lokalne 2020 - DK +. Raport dostępny TU.
Nowy mural na starej ścianie - Projekt ten polega na namalowaniu muralu na jednej ze ścian elewacji zewnętrznej budynku znajdującego się na terenie Chorzowa Starego i Maciejkowic. Celem projektu jest przedstawienie tożsamości dzielnic za pomocą nowoczesnej formy wizualnej jaką jest malarstwo wielkoformatowe. Malowanie murali ma swoje podłoże w kulturze street artu czyli sztuce miejskiej. Stary Chorzów ma z kolei tradycje rolnicze. […]
Filmowy Portret Chorzowa Starego - Filmowy Portret Chorzowa Starego to film dokumentalny na temat Chorzowa Starego oraz Maciejkowic łączący rys historyczny z teraźniejszym życiem w dzielnicy. Jego celem jest zapoznanie społeczności oraz szerokiego grona odbiorców z historią tego miejsca. Film będzie można obejrzeć w internecie oraz w naszym kinie społecznym Frajda.
Stary 2020. Ludzie i miejsca - Stary 2020. Ludzie i miejsca to cyklu fotografii oraz opisów miejsc i ludzi, tworzących materialną i osobową przestrzeń dzielnicy. W fotografiach znajdą się reporterskie ujęcia przestrzeni miejskiej, a także portrety osób żyjących i pracujących w Chorzowie Starym. Celem projektu jest dokumentacja tkanki miejskiej i społecznej tworzącej Chorzów Stary. Mieszkańcy będą mogli lepiej poznać siebie nawzajem i […]
Starochorzowskie Dźwiękoobrazy - Starochorzowskie Dźwiękoobrazy to projekt realizowany w ramach Inicjatyw Lokalnych 2020, Nowa Kultura na Starym. Polega on na produkcji dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami, które swoją premierę będą miały w Kinie Frajda. Swoiste obrazy audio-video mają być dźwięko - obrazami miejsc w Chorzowie starym lub Maciejkowicach, które nie są jeszcze zurbanizowane. Obrazy te mają przedstawiać muzykę […]
„Chorzowski Plenerowy Escape Room” - „Chorzowski Plenerowy Escape Room” to gra miejska, w czasie której swe siły złączą starsi z młodszymi. Wędrując przez ulice Chorzowa Starego poznają historię Bożogrobca dawnego. Zwiedzając zakamarki miasta własnego swój umysł wyostrzą budząc podziw Zalewskiego. Nazwisk, miejsc nowych będzie co niemiara i przy tym świetna zabawa gwarantowana. Etapy gry: Trzyczęściowe warsztaty on-line dotyczące technik pamięciowych, […]
„Gdzie się podziały tamte prywatki?: pocztówki dźwiękowe wczoraj i dziś” - Projekt, który chce przypomnieć historię pocztówki dźwiękowej w PRL-u, muzyki tego czasu, która była zapisywana na pocztówce dźwiękowej i praktyk związanych z tym wytworem kultury. Jest to inicjatywa, która ma na celu animowanie społeczności Chorzowa Starego i Maciejkowic poprzez: - integrację międzypokoleniową; - pracę z pamięcią kulturową; - przybliżenie zapomnianych praktyk kulturowych; - pokazanie potencjału pamięci wcześniejszych pokoleń; […]
Warsztaty dla autorów wybranych projektów - 19 sierpnia 2020 odbyły się warsztaty z pomysłodawcami wybranych inicjatyw w ramach Nowej Kultury na Starym. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:
Nowa Kultura na Starym – inicjatywy wybrane! - Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za złożone projekty w ramach przedsięwzięcia Inicjatywy lokalne – Nowa Kultura na Starym. Z radością informujemy, że wybraliśmy aż 7 projektów do realizacji - gratulujemy ich pomysłodawcom! Oto one (kolejność przypadkowa): 1. Nowy Mural na starej ścianie – w ramach projektu powstanie mural, którego tematyką jest ptactwo gospodarcze, w nawiązaniu do tradycji rolniczych Starego Chorzowa. 2. Filmowy portret Chorzowa Starego […]
Inicjatywy lokalne 2020 "Nowa Kultura na Starym"

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 1. Analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w dzielnicy Chorzów Stary, połączona z badaniami fokusowymi. 2. Badania w działaniu, polegające na przeprowadzeniu animacyjnej diagnozy jakościowej potencjału mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń realizowanych w przestrzeni otwartej ( obecnie działania przeniesione do przestrzeni wirtualnej) 3. Stworzenie raportu z diagnozy, opracowanie mapy potencjałów i wytycznych do regulaminu wyboru inicjatyw lokalnych 4. Wybór inicjatyw oraz warsztaty pracy projektowej dla autorów zwycięskich inicjatyw. Dzięki diagnozie możliwa będzie identyfikacja grup nieobecnych do tej pory w działalności Starochorzowskiego Domu Kultury, integracja tych grup pozwoli na włączenie ich na stałe w działania naszej placówki. Zadanie będzie upowszechniane w mediach lokalnych, stronach www, portalach społecznościowych. Stworzona zostanie dokumentacja filmowa zadania

Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu: 1. Zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społecznym i kulturalnym Miasta. 2. Wzmocnienie aktywnych postaw u mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary i członków lokalnych grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy 3. Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami nieformalnymi, a Starochorzowskim Domem Kultury 4. Zwiększenie wiedzy pracowników ChCK i SDK o potencjałach, zasobach i potrzebach grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy, zwłaszcza mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic. 5. Zwiększenie umiejętności związanych z prowadzeniem badań jakościowych. 6. Zwiększenie świadomości mieszkańców Chorzowa o realizowanych oddolnych inicjatywach lokalnych.

Rezultatem projektu będą: 1. Wzmocniony lub ujawniony potencjał społeczny i kulturowy w dzielnicy Chorzów Stary. 2. Rozwój oddolnych inicjatyw lokalnych, 3. Skuteczna realizacja wspólnych działań oraz otwarta postawa na budowanie partnerskich relacji między grupami nieformalnymi, a pracownikami ChCK i SDK 4. Wiedza o specyfice funkcjonowania lokalnych grup mieszkańców 5. Działania ChCK i SDK adekwatne do potrzeb społeczności lokalnej w szczególności grup nieformalnych, budowanie współpracy lokalnej opartej o społeczność mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary 6. Otwartość na oddolne inicjatywy lokalne. Możliwość włączenia się w działania/ tworzenie warunków do realizacji nowych inicjatyw. Zakończyliśmy etap zbierania ankiet. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

NASI PARTNERZY: